مرجع سخنان بزرگان جهان : بخش نخست - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم - بخش پنجم - بخش ششم - بخش هفتم - بخش هشتم - بخش نهم  - بخش دهم - بخش یازدهم - بخش دوازدهم - بخش سیزدهم - بخش چهاردهم - بخش پانزدهم - بخش شانزدهم - بخش هفدهم - بخش هیجدهم - بخش نوزدهم - بخش بیستم

از دیدگاه بزرگان : اینترنت ، آب ، عشق ، دیوار مهربانی  ، کارگر و کارآفرین     

برای دسترسی به کل مطالب سایت ، بر روی فهرست بالا کلیک کنید



حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg
نظرات
سخنان حکیمانه
پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:47 ق.ظ
سخنان حکیمانه بزرگمهر



ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد . بزرگمهر بختگان



آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . بزرگمهر بختگان



فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم . بزرگمهر بختگان



برترین دانش ها یزدان پرستی است . بزرگمهر بختگان



دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر بختگان



دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است . بزرگمهر بختگان



کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد ، از نایافته به رنج نباشد ، چون در طلب مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل به ناامیدی نسپارد . بزرگمهر بختگان



خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد . بزرگمهر بختگان



اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . بزرگمهر بختگان



در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . بزرگمهر بختگان



برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است . بزرگمهر بختگان



دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . بزرگمهر بختگان



هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد ، و دل به آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود . بزرگمهر بختگان



کسی که زبانش را از بد گفتن باز دارد ، و دل هیچ کس را به گفتن سخنان زشت نیازارد . بزرگمهر بختگان



به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : ترسیدن در میدان جنگ ، گریز از بخشندگی ، خوار داشتن رای خردمندان ، شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارها . بزرگمهر بختگان



سخنی که سودی در آن نیست نگفتن بهتر ، چه سخن بی سود در مثل مانند، آتشی است که دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک باشد . بزرگمهر بختگان



برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست . بزرگمهر بختگان



فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد و همواره بی گناه زندگی کند . بزرگمهر بختگان



کسی که به حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد به بد ونیک روزگار نمی پردازد چنین بنده ای در پرستیدن یزدان بیشتر می کوشد و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرهیزد ، ناکردنی نمی کند و از رنجه کردن بی گناهان بیزاری می جوید . بزرگمهر بختگان


نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانه از بددلان بیزار است . بزرگمهر بختگان



اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر بختگان



اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . بزرگمهر بختگان



به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش . چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفته مشو و تدبیر نیکو کن . بزرگمهر بختگان



دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . بزرگمهر بختگان



هر کس را سرنوشتی مقدر است . یکی روز و شب در طلب سربلندی و سروری به جان می کوشد و بهر ه اش جز خستگی و فرسودگی و نامرادی چیزی نیست . به تعبیر دیگر در کنار چشمه روشن و گوارا تشنه می ماند. از سوی دیگر بی هنری بختیار ، بی آنکه تن به کار و کوشش بسپارد ، روزگار بر او می خندد و از همه گونه آسایش و آرامش برخوردار می گردد . پروردگار چنین خواسته و تدبیر بر تقدیر کارگر نمی افتد . بزرگمهر بختگان



دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است ، بزرگمهر بختگان



هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید . دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند . بزرگمهر بختگان



آنکه طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . بزرگمهر بختگان



آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد . بزرگمهر بختگان



بخشنده نیکخوی آن کس است که به بخشش جانش را آراسته گرداند . دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد . بزرگمهر بختگان



ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی سترگ را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . بزرگمهر بختگان



آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر بختگان



خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر بختگان



آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهر بختگان



روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید . بزرگمهر بختگان



دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند . بزرگمهر بختگان



زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز . بزرگمهر بختگان



خردمند هرگز غم آنچه را از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد . بزرگمهر بختگان



پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند . بزرگمهر بختگان



مال هم مایه سربلندی و آسایش است ، و هم سبب خواری و پریشانی . اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است ، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است . بزرگمهر بختگان



اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ . بزرگمهر بختگان



توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست . بزرگمهر بختگان



بیدارترین ، هشیارترین ، و پسندیده ترین کسان ، دانای سالخورده ای باشد که دانش به تجربت آموخته است . بزرگمهر بختگان



آنکه در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر بختگان



به بسیار گفتن آبروی خود مبر . بزرگمهر بختگان



خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده . بزرگمهر بختگان



اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری . بزرگمهر بختگان



باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم ، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست . بزرگمهر بختگان



آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است . بزرگمهر بختگان



در حق کسی که قدر نیکمردی نشناسد نیکی نشاید . بزرگمهر بختگان



گشاده دلان بختیارانند . بزرگمهر بختگان



آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر بختگان



آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد. بزرگمهر بختگان



هرگز در کژی و کاستی نمی کوبد و جز ره رادی و راستی نمی پوید . بزرگمهر بختگان



هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی . بزرگمهر بختگان



کسی که در انجمن خاموش بماند دل آسوده است . هوش و دل و جان از شنیدن و به خاطر سپردن سخن دانندگان توشه می یابد . بزرگمهر بختگان



هنر خردمند در این است که عیب خویش را دریابد و به رفع آن بکوشد . بزرگمهر بختگان



چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد . بزرگمهر بختگان



چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود . بزرگمهر بختگان



از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد . بزرگمهر بختگان



خرد ، آدمی را گرانبهاترین چیز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن نیست ، و بهتر است که مرگ وی را دریابد . بزرگمهر بختگان



آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر بختگان



دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند . بزرگمهر بختگان



در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهر بختگان



تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن . بزرگمهر بختگان



چون بخشنده ای با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادی و فرح کند ، و ببالد . اما نیکی کردن به ناسزاوار روا نیست ، چه او هرگز قدر احسان را نمی شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمی روید ، ارج نهادن به نیکی را نمی داند . اگر از گنگی یا کری چیزی بپرسیم دور نیست که به گونه ای پاسخ گوید ، اما نشدنی است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گوید . بزرگمهر بختگان



بد نژادان و بدگوهران اشتباه کار را باید از درگاه خویش براند تا نیکان از گزندشان در امان بمانند . بزرگمهر بختگان



شهریاری در خور آفرین است که مردمان راستگو و پرهیزگار از او گزند نیابند . و شراندیشان و بدان از بیمش اشتباه و گناه نکنند . بزرگمهر بختگان



رشک بردن زهر جان است ، و همنشینی و همزبانی با مردمان سخن چین و دو روی پر گزند . بزرگمهر بختگان



اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . بزرگمهر بختگان



خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دلازرده می شود ، هرگز دل نمی بندد . بزرگمهر بختگان



گرانبهاترین خلعت ایزدی خرد است . اگر زورمندی بی خرد باشد در حقیقت ناتوان و خوار و بی خریدار است . بزرگمهر بختگان



مرگ نادان به از زندگی اوست . بزرگمهر بختگان



اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود . بزرگمهر بختگان



دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد. بزرگمهر بختگان



در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است . بزرگمهر بختگان



کوشیدن به کار ناشدنی خلاف خرد است که در آهن به آب رخنه نتوان کرد . بزرگمهر بختگان



مبادا که از دشمن همزور بیم کنی ، اما اگر در نبرد سستی نمایی نگون بخت و شکسته می شوی . بزرگمهر بختگان



بیهوده گوی در نظر هیچ کس قدر ندارد . بزرگمهر بختگان



همرزمان هوشیار اختیار کن ، و اگر خصم بر تو تیز گردیداز او برمتاب . اما چون یقین کردی که در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب . بزرگمهر بختگان



در خوردن اندازه نگهدار که پر خوردن مایه زورمندی نیست . بزرگمهر بختگان



چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن . بزرگمهر بختگان



اگر بخردی هرگز گرد بدی مگرد ، که نیکوترین کسان آن بود که بیرون و دترونش پاکیزه و نیک باشد . بزرگمهر بختگان



دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی دارد ، و جویا و خواهان چیزی است . بزرگمهر بختگان



خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است . بزرگمهر بختگان



دبیر اگر رایمند و هوشمند باشد ، خط نیکو بنویسد ، کم گو ، پارسا، شکیبا ، با دانش ، راستگوی، وفادار ، و تازه روی باشد شرف همصحبتی فرمانروا را می یابد . بزرگمهر بختگان



هر که را زر و سیم و خواسته است باید در خرج کردن اندازه نگهدارد ، نه چندان گشاده دست باشد که مدتی کوتاه بی چیز و بینوا گردد ، و نه چندان در نگهداری آن بکوشد و برخود سخت بگیرد که به مال اندوختن و خست طبع منسوب و معروف شود . بزرگمهر بختگان



هرگز سخنی که خرد نپسندد بر زبان میاور . بزرگمهر بختگان



دانا هرگز برده و زبون خواسته نمی شود ، و در راه اندوختن مال ، خویش را در تنگی و رنج نمی افگند .اما خصم خرد و روان روشن ، کردار بد است . بزرگمهر بختگان



شتاب زدگی از سبکساری باشد ، و هر که شتابزده باشد و آهستگی ندارد همواره پشیمان و غمناک باشد ، و مردم سبکسار در چشم مردمان حقیر باشد . بزرگمهر بختگان



فرو ریزی سلسله های بزرگ از آن جهت است که بر کارهای بزرگ کاردان خُرد و نادان گماشتند ، و دیگر آن که دانش را و اهل دانش را دشمن داشتندی . بزرگمهر بختگان



خردوران همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . بزرگمهر بختگان



خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است . بزرگمهر بختگان



آنکه پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر بختگان



هر که را جان نگهبان تن باشد و خرد به او فرمانروایی کند زندگیش سراسر آسایش و روشنی است. بزرگمهر بختگان



توانگر راستین کسی است که آز در دلش راه نیافته است . بزرگمهر بختگان



شاه به دانایی و خاطر نگهداشتن مردمان نامبردار است نه به خودستایی و کبر و خودبینی و بیدادگری . بزرگمهر بختگان



پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر . بزرگمهر بختگان



بیزاری بجوی از کسی که دریغش می آید که کسی از نیکی و یاری کس دیگر بهره یابد ، نه دانشور است و نه می خواهد که از دانش دیگران سود جوید . بزرگمهر بختگان



دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. بزرگمهر بختگان



آنکه خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر بختگان



دیو خشم چنان پر جوش و خروش است که هوش و خرد را زبون خویش می کند . دیوی پر آژنگ چهر که به هیچ مهربانی آرام نگیرد . بزرگمهر بختگان



هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است . بزرگمهر بختگان



ناسپاس رای و شرم ندارد . بزرگمهر بختگان



خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر بختگان



درگاه فرمانروا بسان دریاست ، جوینده ای از دریا ریگ به کف می آورد و دیگری دُر شاهوار . بزرگمهر بختگان



کسی که بنده گنج و درم نباشد هرگز پراگنده خاطر و دژم نمی گردد . بزرگمهر بختگان



هیچکس پر آوازه و به نیکی سمر نمی گردد مگر آنکه از بدیها بپرهیزد . بزرگمهر بختگان



برای رسیدن به هدف و مقصود بهترین راه آن است که از راه راست رو نگر داند و از گناه بپرهیزد ، بی گمان آرام ، و کام و نام نصیبش می شود . بزرگمهر بختگان



کسی که به آنچه دارد رضا و خرسند است هرگز رنج و تیمار و بدی در دلش راه نمی یابد . بزرگمهر بختگان



ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر بختگان



مردم خوش منش خویشتن دار همیشه در نظر همگان گرامی اند . بزرگمهر بختگان



خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . بزرگمهر بختگان



گیتی همه فسانه و باد است ، و آنچه بر آدمی می گذرد سراسر خواب و خیال را ماند ، آنچنانکه آدم وقتی از خواب بیدار می شود از آنچه به خواب دیده اثر نمی یابد ، تلخیهای و شیرینی های زندگی نیز پایدار نمی ماند . بزرگمهر بختگان



سخنهای بلند و نیکو را فراموش مکن که سخن بر تخت شاهی تاج است . بزرگمهر بختگان



خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد . بزرگمهر بختگان



امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر بختگان



آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است . بزرگمهر بختگان



کسی لیاقت سرفرازی و سروری را دارد که فروتن ، بخشنده باشد ، بکوشد ، بجوید ، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر کند ، و همیشه با همه کس به مدارا و آهستگی رفتار نماید . بزرگمهر بختگان



کسی که دلش از بیم نداری و بینوایی نلرزد وجودش همیشه لبریز شادی است . بزرگمهر بختگان



بیهوده گویان پند آموزند ، زیرا هشیاران عیب ایشان را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند . بزرگمهر بختگان



بد خو چنان به رنج اندر است که از زندگانی و تندرستی و خواسته لذت نمی برد . بزرگمهر بختگان



سنگین ترین چیزها برای آدم بار گناه است . بزرگمهر بختگان



بهترین خو سازش و آشتی خواهی است . بزرگمهر بختگان



هر که نیک نهاد و پاک منش و کوشا باشد ، به آنچه سزاوار است می رسد . بزرگمهر بختگان
پنج‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1387 12:01 ب.ظ
علی آبادی
محبوبترین اعمال در نزد خدا شادکردن دل مومن است . حضرت محمد (ص )
سه‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1387 12:18 ب.ظ
سیاوش
خیلی بهره بردیم.ممنون
سه‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1387 04:06 ب.ظ
کوروش
سلام و دم شما گرم
دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1387 09:22 ب.ظ
رضا
ترنم بهارپیشکش اندیشه پاکتان......پاینده وگلرو باشید
چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1387 06:58 ب.ظ
در هر کجا کتاب را بسوزانند عاقبت روزی ادمها را میسوزانند
جمعه 27 آبان‌ماه سال 1390 08:25 ب.ظ
فواد از مریوان
جالب بود افرین
شنبه 28 آبان‌ماه سال 1390 10:18 ق.ظ
بنین
عالیه
شنبه 28 آبان‌ماه سال 1390 11:45 ب.ظ
عماد از امارات متحده عربی / دبی

بیایید تمدن ما را ببینید
تمدن یعنی دبی ، ابوظبی ، شارجه ، عجمان ، امالقوین ، رأسالخیمه ، فجیره

ایرانیان به پابوس ما بیایید
لعنت بر حکیم فردوسی ، حکیم ارد بزرگ و حکیم بزرگمهر دیگر حکماتون
این جملات رو بریزید سطل ذباله

ایرانی ها بیایید به پا بوسی ما
بیایید به دبی
مهد تمدن دنیا
چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 05:36 ب.ظ
مصطفی
منظورت کدام تمدنه ملخ خور بیابانگرد؟شما از این حکما در تاریخ چسکیتون نداشته اید که لعنت میکنی فقط شیخای بوالهوس شکم پرست ترسو دیده ای تو به کاواره ها میگی تمدن عیب نداره تقصیر خودت نیست ما یک وجب ایران عزیز را به هزاران از اون به اصطلاح تمدنت نمی دیم اراده کنیم یه موج از طرف خلیج فارس میفرستیم تمدنت خراب میشه ها هالیت شد
یکشنبه 18 دی‌ماه سال 1390 11:24 ب.ظ
داغ دل
یکی از بزرگان ایرانما میفرماید:اگرتمدن به برهنگی است پس حیوانات ازهمه متمدن ترند
جمعه 21 بهمن‌ماه سال 1390 06:52 ب.ظ
به تو چه

فحش میدم به شماها
جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1391 08:56 ب.ظ
بی
ممنون
پنج‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1391 05:23 ب.ظ
مریم
تو که به ایرانیان توهین میکنی خودت چیت بهتر از ماست؟همه میدونن که ایران قدیمیترین تمدنها رو داره اما دبی قدمت چند ساله داره هر کی میخواد خوش بگذرونه میاد دبی اما واقعا فرهنگ هم داره؟
جمعه 5 خرداد‌ماه سال 1391 09:17 ب.ظ
عربها چه تمدنی دارند؟
تمدن عربها سرقت نام شاعران وبزرگان ایران زمین است.
تمدن عربها خوردن ملخ و نوعی سوسمار به نام یربوع است.
تمدن عربها تجاوز به خاک دیگران است.
نمدن عربها حسادت وکینه شتری است.
تمدن عربها؟ اصلا تمدنی نداشته وندارند ونخواهند داشت.
علی از آبادان
شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1391 09:02 ب.ظ
محمد
اعراب بادیه گردان و راهزنان و جیره خواران ایرانیها بودند و حالا هر چه دارند از قبل حضرت محمد و دین اسلام است که به آن هم عمل نمیکنند .و اگر اسلام دست وبال ما هارو نبسته بود میدونستیم با شما ها چکار کنیم.البته هرچند بسیاری از شما از ام ولد یا زنان اسیری بوده اید که به آن کشور برده اند و خلاصه نتیجه شهوترانیی بیش نیستید (معنی اش را حتما میدانید)
ولی ما برای هر کس احترام قائلیم تا حدی که احترامش را خودش هم نگه دارد .پس به کسی توهین نکنید تا به شما توهین نکنند.
شنبه 10 تیر‌ماه سال 1391 06:05 ب.ظ
کوروش

شاشیدم به راس الخیمه و دبی وابوظبی شما عرب
شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1392 01:26 ب.ظ
فردین
خوشحالم که در جنگ 8 ساله از تک تک این کشورهای عربی اسیر گرفتیم و سر تک تکشون رو زیر پاهاهام لگد مال کردم و وقتی دیدم که 4 تا از اسیرهای مارو سر زدند 13 تا از اونها رو خودم گردن زدم و تا قیام قیامت از عرب های ملخ خور تنفر دارم و اگر هر وقت دستم بهشون برسه در زدن گردنشون تعلل نمیکنم...آشغالهای سوسمار خور که هنوز بعد از هزاران سال بوی پهن شتر و سرگین اشت هیکلتون رو پر کرده..دعا کنید که در سرزمین ما با زبان عربی حکومت میشه و الا بلائی سرتون میاوردیم که ناله های خالد ابن ولید از زیر هزاران سال خاک بگوشتون می رسید... هر چی دارید از ایرانه ....خاک پای اسبهای اصیل ایرانی هم نمیشید....
جمعه 22 آذر‌ماه سال 1392 06:15 ب.ظ
ای بابا ببین کی از تمدن می گه
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
[حذف مشخصات]
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


مرجع سخنان بزرگان جهان : بخش نخست - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم - بخش پنجم - بخش ششم - بخش هفتم - بخش هشتم - بخش نهم  - بخش دهم - بخش یازدهم - بخش دوازدهم - بخش سیزدهم - بخش چهاردهم - بخش پانزدهم - بخش شانزدهم - بخش هفدهم - بخش هیجدهم - بخش نوزدهم - بخش بیستم

از دیدگاه بزرگان : رنج - زندگی - امید - عشق - آینده - زن - آزادی

برای دسترسی به کل مطالب سایت ، بر روی فهرست بالا کلیک کنید