X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

عناوین یادداشت‌ها 

 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:00)
  خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است . حکیم ارد بزرگ بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم . حکیم ارد بزرگ برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را سرزنش کنیم . حکیم ارد بزرگ گام بردار ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:58)
  آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان . حکیم ارد بزرگ زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست . حکیم ارد بزرگ آنکه در بیراهه گام بر می دارد ، آرمان خویش را گم کرده است . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:53)
  نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است . حکیم ارد بزرگ از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید . حکیم ارد بزرگ کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ فریادهای درونمان ، به ما...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:50)
  نزدیک شدن به آدمهای بی خرد ، تاوانی دهشتناک دارد . حکیم ارد بزرگ سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما ، به نام آشتی جویی و دوستی ، از نادانی است . حکیم ارد بزرگ چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را ، بر نمی تابند . حکیم ارد بزرگ ره آورد گفتگو با نادان ، دو چیز است : نخست ، از دست دادن بخشی از زندگی ، و دیگری...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:46)
  بدخو ، زندگی اش کوتاه است . حکیم ارد بزرگ آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگ بسیاری از جنگ ها ، بازتاب نا آگاهی است . حکیم ارد بزرگ نرمدلی و نرمش از آدمیست و سنگدلی و سختسری ، خوی اهریمن . حکیم ارد بزرگ آنکه شکوه خرد و اندیشه را دید ، هیچگاه گردن کشی پیشه نکرد . حکیم ارد بزرگ زورگو ، خواب پریشان...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:44)
  در پس هر سخن بزرگان ، هزار اندیشه و نکته نهفته هست . حکیم ارد بزرگ آدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد . حکیم ارد بزرگ بهترین آدمیان ، آنانی هستند که گوهر مهربانی درونشان همواره جلوه گر است . حکیم ارد بزرگ آدمیان با یکدیگر یکی نیستند ، زنان و مردان ، هر یک بگونه ایی می اندیشند ، یکی دانستن آدمیان درست نیست . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:41)
  اگر دوستت ، آدمی نادان و خبرچین باشد ، خیلی زود ، اسیر وهم و سیاهی دل می شوی . حکیم ارد بزرگ تصوف ، عرفان های هندی و بودیسم ، سرشتی هولناک دارند ، آنها از ما ، تکه گوشت هایی ناکارا و ناتوان می سازند . حکیم ارد بزرگ تنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده ، و آن را بر زبان جاری می سازد . حکیم ارد بزرگ با...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:38)
  هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی ، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت ، نشکنی و اگر شکستی ، باز هم ناامید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است . حکیم ارد بزرگ از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان ، باید ترسید . حکیم ارد بزرگ آنکه می دزدد ، نفرین و خواری ابدی برای خود به...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:34)
  آنکه پوزش نمی داند چیست ، دوست خوبی نیست . حکیم ارد بزرگ پشیمانی ، اولین گام برای پوزش است . حکیم ارد بزرگ کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد . حکیم ارد بزرگ تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی . حکیم ارد بزرگ کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:31)
  نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . حکیم ارد بزرگ ناتوان ترین آدمیان ، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . حکیم ارد بزرگ اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . حکیم ارد بزرگ کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها نمودن دیگران...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:28)
  سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند . حکیم ارد بزرگ فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . حکیم ارد بزرگ فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند . حکیم ارد بزرگ مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:25)
  بدبخت کسی است ، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ خوارترین کارفرما ، کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست خویش ،ناراستی پیشه نموده و فرمانروایی می کند . حکیم ارد بزرگ فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:22)
  برای رستگاری ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی . حکیم ارد بزرگ کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه دیو خواهد شد . حکیم ارد بزرگ آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است . حکیم ارد بزرگ خشم و زور ، تنها ابزار ناراستی برای ماندن است . حکیم ارد بزرگ آدمیان ترسو و ناکارآمد ، خود را در دنیای صوفیانه ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:19)
  همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید ، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید ، خود را دوست بدارید و برای بهروزی ، کوشش کنید . حکیم ارد بزرگ پیش از آنکه ناراستی ، در درون ما شکافی هولناک پدید آورد ، راستی جوییم . حکیم ارد بزرگ رَد راستی ، رَد خویشتن است . حکیم ارد بزرگ رسواترین آدمها ، فریبکارانند . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان درباره اینترنت (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:17)
  اینترنت ، بزرگترین میراث و دانشنامه ما ، برای نسل های آینده است. حکیم ارد بزرگ اینترنت ، تا این زمان ، بزرگترین دستاورد دانش آدمیان بوده است. حکیم ارد بزرگ اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است. حکیم ارد بزرگ اینترنت ، مهر و دوستی ، میان آدمیان را افزون نمود. حکیم ارد بزرگ این روزها، هنگامیکه برنامه...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:14)
  خواستن زلف و چشم و عشوه یار ، عشق نیست ... عشق پیر و زشت نمی شود ، خیانت نمی کند ، عشق بزرگترین خواست و خورشید آهنربایی انتهای اندیشه ماست . حکیم ارد بزرگ عاشق انسانیت بودن بسیار با ارزشتر از عاشق یک انسان بودن است. حکیم ارد بزرگ آرمان بزرگ ، همواره زاینده امید است . حکیم ارد بزرگ هیچ اهرمی ، همچون بردباری و امید ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:11)
  انباشتگی احساس ، عشق هایی آتشین بوجود می آورد . حکیم ارد بزرگ در نهاد عشاق آتشین مزاج ، هوشمندی شگفت آور دیده می شود ، عشقی که شراره های هولناک آن ، می تواند جهانی را به آتش کشد . حکیم ارد بزرگ انکار و فراموشی احساسات پاک نوجوانان و جوانان ، می تواند عشق های آتشین و غیر قابل کنترل بوجود بیاورد . حکیم ارد بزرگ خانواده...
 • Just For Transfer (پنج‌شنبه 18 دی‌ماه سال 1393 03:10)
  آباد سرزمینی که ، مردمی از خودگذشته و آزاده دارد . حکیم ارد بزرگ طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند. گوته چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند ، کسی به فکر فردا نیست . حکیم ارد بزرگ آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و...
 • سخنان فریدریش ویلهلم نیچه (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:46)
  سیاستمدار آدم‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ابزار و دشمن. یعنی فقط یک طبقه را می‌شناسند و آن هم دشمن است. فریدریش ویلهلم نیچه بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید . فریدریش ویلهلم نیچه با دیگران بودن آلودگی می آورد. فریدریش ویلهلم نیچه باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا...
 • سخنان جبران خلیل جبران (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:45)
  زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در سخن گفتنت جلوه کند . جبران خلیل جبران چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در دل من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در دل خداوندم. جبران خلیل جبران هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می...
 • سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در چهار بخش (مجموعه کامل سخنان حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ - نسخه 1393 تیر ماه) (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:28)
  مجموعه کامل سخنان و جملات فوق العاده زیبای حکیم ارد بزرگ را در چهار بخش ، در لینک های زیر می توانید ببینید . برای مطالعه سخنان حکیم ارد بزرگ بر روی لینک های زیر کلیک کنید : سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش یکم سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش دوم سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)...
 • سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش یکم (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:18)
  1- فرگرد مهربانی 1. سوگند به مهر که هیچ اندیشه ایی ، بی آن توان ایستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ 2. زیبایی ، در مهربانی است . حکیم ارد بزرگ 3. ماندگارترین نوا ، آهنگ مهربانی است . حکیم ارد بزرگ 4. مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد . حکیم ارد بزرگ 5. مردی که نفس و مهر یک زن ، همراهی اش نمی کند...
 • سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش دوم (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:11)
  8- فرگرد آرمان 1. آدمهای ماندگار ، تنها به آرمان می اندیشند . حکیم ارد بزرگ 2. مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند . حکیم ارد بزرگ 3. میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکیم ارد بزرگ 4. پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی...
 • سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش سوم (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:05)
  13- فرگرد مردمسالاری و دموکراسی 1. همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست هنگامی که آنها به دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند . حکیم ارد بزرگ 2. ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است . حکیم ارد بزرگ 3. سیاستمدار نیکخو ، سرایشگر آزادی و آزادیخواهی است . حکیم ارد بزرگ 4. انتخابات درست و سازنده ،...
 • سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش چهارم (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 06:59)
  18- فرگرد آغاز 1. ستایش ، هنگام نو رُستن و رویش را . حکیم ارد بزرگ 2. آغاز هر روز ، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . حکیم ارد بزرگ 3. هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست . حکیم ارد بزرگ 4. آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره جهان ، در بالندگی و...
 • سخنان حکیم ارد بزرگ (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 06:48)
 • سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ (یکشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1393 18:07)
  انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاو زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون آن چه هستی ، باش . نیچه مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی...
 • سخنان حکیم فردوسی توسی (چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392 05:33)
  دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی توسی گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . حکیم فردوسی توسی خرد برترین هدیه الهی است . حکیم فردوسی توسی خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . حکیم فردوسی توسی کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در...
 • سخنان حکیمانه (دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1392 09:24)
  سخنان بزرگان جهان سخنان بزرگان - بخش بیستم سخنان بزرگان - بخش نوزدهم سخنان بزرگان - بخش هیجدهم سخنان بزرگان - بخش هیفدهم سخنان بزرگان - بخش شانزدهم سخنان بزرگان - بخش پانزدهم سخنان بزرگان - بخش چهاردهم سخنان بزرگان - بخش سیزدهم سخنان بزرگان - بخش دوازدهم سخنان بزرگان - بخش یازدهم سخنان بزرگان - بخش دهم سخنان بزرگان -...
 • عکس سخنان بزرگان (دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1392 05:40)
( تعداد کل: 205 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7    >>