X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش دوم

پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393

8- فرگرد آرمان1. آدمهای ماندگار ، تنها به آرمان می اندیشند . حکیم ارد بزرگ


2. مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند .  حکیم ارد بزرگ


3. میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکیم ارد بزرگ
 

4. پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست .  حکیم ارد بزرگ


5. آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن ، آرزو و باورهای درونی خویش را ببیند . حکیم ارد بزرگ


6. مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم ، مهم این است که ، از آرمان هایمان دور نشده باشیم . حکیم ارد بزرگ


7. آرمان آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب ، برای ساختن ایده هاست . حکیم ارد بزرگ


8. آنکه در بیراهه گام بر می دارد ، آرمان خویش را گم کرده است . حکیم ارد بزرگ


9. به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم ، که این تنها درمانگر دردهای زندگی است . حکیم ارد بزرگ


10. اگر آرمان برایمان هویدا باشد ، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت . حکیم ارد بزرگ


11. آرمان ما ، باید دارای شور و برانگیختگی باشد ، تا آدمی را به جنبش و تکاپو وادارد . حکیم ارد بزرگ


12. یادآوری آرمان ها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ


13. آرمان را نباید فراموش ساخت ، اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید . حکیم ارد بزرگ


14. هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . حکیم ارد بزرگ


15. میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست ، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست . حکیم ارد بزرگ


16. کمر راه هم ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ


17. آدمهای آرمانگرا ، هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند ، همان دم رهایش می کنند . حکیم ارد بزرگ


18. اندیشه های فراگیر مردمی ، همیشگی نیست ، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست جوانان پس از خود است ، با آمدن جوانان ، به آرامی آرمان های نو پدید می آید ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ، ناگریز نابود می گردد . حکیم ارد بزرگ


19. هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن . حکیم ارد بزرگ


20. همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش ، توان آدمی را پایانی نیست . حکیم ارد بزرگ


21. آرمان ما نباید زندگی دیگران را نابود سازد ، آرمانی ارزشمند است ، که بهروزی همگان را در پی داشته باشد . حکیم ارد بزرگ


22. آدم های آرمانگرا ، نیکروز هستند . حکیم ارد بزرگ


23. آنکه آرمانش را ساده و باز نموده ، کمتر دچار سر در گمی می گردد . حکیم ارد بزرگ


24. زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید ، که در آغاز ، آرمانش را دگرگون ساخته باشید . حکیم ارد بزرگ


25. اندکی از آدمیان ، تنها به آرمان می اندیشند ، و بسیار کسان که آرمانشان تنها ، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است . حکیم ارد بزرگ


26. برنامه داشتن ، ویژگی آدمهای کارآمد است . حکیم ارد بزرگ


27. گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است ، این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف در پی داشته است . حکیم ارد بزرگ


28. اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن ، سر در نمی آوریم . حکیم ارد بزرگ


29. در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است ، که آرمانی را پیگیری می کنیم . حکیم ارد بزرگ


30. کسی که اندیشه اش ، بازیچه اخبار پراکنده و روزانه است ، هیچ گاه فرصت درست فکر کردن به آرمان زندگی خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ


31. خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است . حکیم ارد بزرگ


32. بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم . حکیم ارد بزرگ


33. برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را سرزنش کنیم . حکیم ارد بزرگ


34. گام بردار ، راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند . حکیم ارد بزرگ


35. هنگامی که آرمان خویش را بیابیم ، خود به خود ، نا امیدی ها کنار می روند . حکیم ارد بزرگ


36. کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک ، از آدمی ، چهره ماندگار می سازد  . حکیم ارد بزرگ


37. سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد ، سرنوشت زیباتری در برابر شماست . حکیم ارد بزرگ


38. اگر بر ساماندهی نیروهای خویش ، توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند . حکیم ارد بزرگ


39. هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگوییم : اینبار ، کار ناتمام را به پایان می رسانم . حکیم ارد بزرگ


40. هیچ کس و هیچ چیز ، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند . حکیم ارد بزرگ


41. هیچ فرازی ، در برابر آدم های پاکباخته ، توان ایستادگی ندارد . حکیم ارد بزرگ


42. آدمهای فرهمند و خودباور ، بدنبال کف زدن دیگران نیستند ، آنها به شکوه و ارزش کار خود ، باور دارند .  حکیم ارد بزرگ


43. هیچ آرزویی ، بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .  حکیم ارد بزرگ


44. اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش ، زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی ، کسانی را در برابرمان خواهیم دید ، که دیگر زورمان به آنها نمی رسد . حکیم ارد بزرگ


45. کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد ، به هیچ کدام از آنها نمی رسد ، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند ، و آن را آرمان نهایی خویش سازد . حکیم ارد بزرگ


46. به سادگی ، می توان آینده جوانان را از روی آرزوهایشان پی برد . حکیم ارد بزرگ


47. اندیشه های کوچک ، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند . حکیم ارد بزرگ


48. توان آدمیان را ، با آرزوهایشان می شود سنجید . حکیم ارد بزرگ


49. مردمی که نگاه میهنی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگ


50. تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند ، که بر جایگاه خویش بیمناکند . حکیم ارد بزرگ


51. هیچگاه آرزوهای جوانان را ، خوار و کوچک مپندارید . حکیم ارد بزرگ


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great Orod


Great Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod

9- فرگرد رنج1. سختی و رنج ، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد . حکیم ارد بزرگ


2. روزهای سخت ، گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . حکیم ارد بزرگ


3. به جای تجلیل از رنج و فقر ، راه کار و درآمدزایی  را به یکدیگر نشان دهیم . حکیم ارد بزرگ


4. آدم توانا ، از درون بدترین شرایط ، کاخ خوشبختی برای خود می سازد . حکیم ارد بزرگ


5. جنگ با روزهای سخت ، ما را پولادین می سازد . حکیم ارد بزرگ


6. گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


7. بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد . حکیم ارد بزرگ


8. آنچه بدست خواهی آورد ، فراتر از کاری که انجام داده ایی نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


9. دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست . حکیم ارد بزرگ


10. رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست . حکیم ارد بزرگ


11. برای رهایی از سختی ، فقر و رنج ، خجالت را به کنار گذاشته و کار کنیم . حکیم ارد بزرگ


12. آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند ، نمی گردد . حکیم ارد بزرگ


13. بسیاری از سختی هایی که می کشیم ، به خاطر خجالت و ترس از نگاه و فکر دیگران درباره ماست . هیچ کار شرافتمندانه ایی ، خجالت ندارد و از ارزش ما نیز نمی کاهد . حکیم ارد بزرگ


14. پس از هر درد و رنجی ، در پی زندگی و شادمانی باش ، نه درد و رنجی دیگر . حکیم ارد بزرگ


15. روزهای سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست ، امید و شادمانی ، تو را فرا می خواند . حکیم ارد بزرگ


16. ستایشگران رنج ، خاکستر تنبلی و کم کاری می پراکنند . حکیم ارد بزرگ


17. خارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر . حکیم ارد بزرگ


18. جوانان باید بدانند ، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ ، لاجرم نباید همه چیز ، همین آغاز مهیا باشد ، بدون خجالت به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید ، کار و کوشش شما ، درهای پیروزی را ، یکی پس از دیگری ، خواهد گشود . حکیم ارد بزرگ


19. از خاطرات تلخ ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم . حکیم ارد بزرگ


20. کمرویی و گوشه گیری ، رنج است ... تنها راه رهایی  ، ارزش نهادن به خویش و انجام پرشتاب هر کار شرافتمندانه ای است . حکیم ارد بزرگ


21. بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود ، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از تنگدستی رهانید  .  حکیم ارد بزرگ


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod


10- فرگرد گیتی1. جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است . حکیم ارد بزرگ


2. خواست واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است . حکیم ارد بزرگ


3. گیتی ، آوای مهربانی و شادیست . حکیم ارد بزرگ


4. بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست . حکیم ارد بزرگ


5. نرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ


6. گیتی زایشگر است ، پویشی آرام در همه گونه های آن ، دیده می شود . حکیم ارد بزرگ


7. مرگ و پایانی نیست ، دگرگونی و آمیختگی با گیتی ، آینده همه زندگان است . حکیم ارد بزرگ


8. مهربانان ، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند . حکیم ارد بزرگ


9. گیتی را در مهربانی می بینم . حکیم ارد بزرگ


10. جهان همواره در حال دگرگونی و شکوفایی است ، نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و بخشی از این شکوفایی را بر دوش داشت . حکیم ارد بزرگ


11. آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است . حکیم ارد بزرگ


12. آدمی ، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد .  حکیم ارد بزرگ


13. ادب و کردار نیک ، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ


14. هر آدمی ، به اندازه کوششی که می کند ، از داشته های گیتی بهره می برد .  حکیم ارد بزرگ

 
15. گیتی به سوی آینده پیش می تازد ، از آنانی که مدام در گذشته شنا می کنند بگریزید . حکیم ارد بزرگ


16. گیتی نه وهم است و نه در دست ما ، تنها زمانی برایش فرزندانی شایسته بوده ایم که بخشی از پویش و شکوفایی آن باشیم . حکیم ارد بزرگ


17. اندیشه عوام ، توان فهم ابعاد بیکران گیتی را ندارد . حکیم ارد بزرگ


18. اگر آدمیان می دانستند در این آبی بیکران گیتی ، چقدر کوچک و تنها و آسیب پذیر هستند یک آن هم ، هم را تنها نمی گذاشتند و یار و غمخوار یکدیگر بودند . حکیم ارد بزرگ


19. شناخت درست فراخنای بیکران گیتی ، آدمهای تندرو و خشن را هم ، آرام و نرم خو خواهد نمود . حکیم ارد بزرگ


20.  گیتی ناز ما را نمی کشد ، جهان با ما و یا بی ما ، در حال پیش تاختن و رشد است ، پس کوشش کنیم ، در هر جایی که هستیم ، بهترین باشیم و بخشی از بار رشد و پویش گیتی را بر دوش بگیریم . حکیم ارد بزرگ


21. آدم ها ، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند . حکیم ارد بزرگکلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod11- فرگرد بزرگی1. نامداری ، بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . حکیم ارد بزرگ


2. تنها کسانی شایسته هستند ، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند . حکیم ارد بزرگ


3. نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد . حکیم ارد بزرگ


4. نامداران ماندگار آنانی اند ، که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند . حکیم ارد بزرگ


5. نامدار کهن ، پیشوا و راهبر دوران هاست ، سرشت او با آهنگ و خوی مردم سرزمین خویش ، هماهنگ است .  حکیم ارد بزرگ


6. نامداران هیچ گاه ، خویش را گرفتار پاسخ به کج اندیشان نمی کنند .  حکیم ارد بزرگ


7. خوشنامی ، بزرگترین فر هر آدمی است .  حکیم ارد بزرگ


8. برآزندگان ، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند . حکیم ارد بزرگ


9. برآزندگان ، شادی آفرین هستند . حکیم ارد بزرگ


10. برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان ، راه روشن آیندگان است . حکیم ارد بزرگ


11. برآزندگان به گفتار کم ارزش ، زندگی خویش را نابود نمی کنند . حکیم ارد بزرگ


12. برآزندگان ، چشم در توانایی های خود دارند ، هیچ چیز نمی تواند ، آنان را از آرمانشان باز دارد . حکیم ارد بزرگ


13. سخن برآزندگان ، آهنگ خیزش بیشتر است . حکیم ارد بزرگ


14. برآزنده از خود نمی گوید ، او زندگی آفرین است . حکیم ارد بزرگ


15. برآزندگان در پی دگرگونی و رستاخیزند ، بالندگی و شکوفایی ، در گذر از راه های نارفته است . حکیم ارد بزرگ


16. برآزندگان شادی را ، از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . حکیم ارد بزرگ


17. دارایی برآزندگان ، تنها دلی سرشار از امید است . حکیم ارد بزرگ


18. کمر راه هم ، در برابر آرمان برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ


19. برآزندگان ، آزادی و میهن خویش را ستایش می کنند . حکیم ارد بزرگ


20. پرهای خون آلود برآزندگان ، نما و نوای آزادی آیندگان است . حکیم ارد بزرگ


21. کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که ، گامهای برآزندگان را ، بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ . حکیم ارد بزرگ


22. برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ، تا کدامین فرزند میهن برچیند . حکیم ارد بزرگ


23. ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد . حکیم ارد بزرگ


24. میهن دوستی ، هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . حکیم ارد بزرگ


25. چه فریست زندگی را ، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ایی پرواز کنی ؟. حکیم ارد بزرگ


26. آزادگان میهن پرست ، در مرداب خودستایی فرو نمی روند . حکیم ارد بزرگ


27. پندار های پاک ، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد . حکیم ارد بزرگ


28. آزاده ، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست ، او زندگی اش را به همگان ارزانی داشته ، و برای سرفرازی میهن کوشش می کند . حکیم ارد بزرگ


29. شایستگان ، آنانی هستند که آفریننده اند . حکیم ارد بزرگ


30. شایستگان ، بالندگی و شکوفایی خود را ، در نابودی چهره دیگران نمی بینند . حکیم ارد بزرگ


31. شایستگان ، با گذشت هستند و بخشنده . حکیم ارد بزرگ


32. شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز . حکیم ارد بزرگ


33. شایستگان بردبارند و امیدوار . حکیم ارد بزرگ


34. سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است . حکیم ارد بزرگ


35. چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است . حکیم ارد بزرگ


36. بیچاره مردمی که قهرمان ندارند . حکیم ارد بزرگ


37. چه نیک مردان و زنان برآزنده ایی که همچون باران می بارند ، برای شکوفا شدن اندیشه آیندگان .  حکیم ارد بزرگ


38. مردمی که ، نام نامداران و اساطیر خویش را پاک می کنند ، فرزندانشان را بی پناه ساخته اند ، فرزندان چنین دودمانی به نامداران کشورهای دیگر دل خواهند بست . حکیم ارد بزرگ


39. اندیشه و سخن نامداران و اساطیر زاینده است ، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش ، شادی و امید به ارمغان می آورد . حکیم ارد بزرگ


40. نامداران و اساطیر کهن ، پایه ها و ستونهای فر و شکوفایی کشورند . حکیم ارد بزرگ


41. برای بالندگی و شکوفایی میهن ، در هر بخشی باید اسطوره و نامداری زنده و سرآمد داشته باشیم . حکیم ارد بزرگ


42. بزرگان ، آزادیخواه و بردبار هستند . حکیم ارد بزرگ


43. زیاده روی در ستایش دیگر آدمیان ، بردگی و نابودیمان را در پی دارد . حکیم ارد بزرگ


44. مجلس مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان ، در مردمسالاری و دموکراسی دارد . حکیم ارد بزرگ


45. بزرگان ، تخم مهر و آزادی می پراکنند . حکیم ارد بزرگ


46. شایستگان بیشتر زمان ها ، نیمه پر لیوان هر موضوعی را می بینند .  حکیم ارد بزرگ


47. اساطیر ، شایسته گرامیداشت و بزرگداشت هستند ، اما نهایت نیستند . حکیم ارد بزرگ


48. کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند . حکیم ارد بزرگ


49. بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو ، هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگ


50. بزرگی اندیشه حکیم خیام نیشابوری ، در چهارچوب واژگان نمی گنجد . حکیم ارد بزرگ


51. بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند . حکیم ارد بزرگ


52. بزرگان انتقامجو نیستند . حکیم ارد بزرگ


53. آزادیخواهان ، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند . حکیم ارد بزرگ


54. مردان و زنان کهن ، برآیند و پژواک پاکی و راستی هستند . حکیم ارد بزرگ


55. بوی خوش زندگی ، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست . حکیم ارد بزرگ


56. مردان و زنان کهن ، در راه رسیدن به آرمان بزرگ ، یک آن هم نمی ایستند . حکیم ارد بزرگ


57 . نگاه مردان و زنان کهن ایستا نیست ، آنها دوران های آینده را نیز ، به خوبی می بینند . حکیم ارد بزرگ


58. مردان و زنان کهن ، با مهر ، همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند . حکیم ارد بزرگ


59. مردان و زنان کهن ، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبستگی و دوستی می آفرینند . حکیم ارد بزرگ


60. رستاخیزهای مردمی ، بدون همراهی زنان دلیر ، ناممکن است چرا که زن ، پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی است . حکیم ارد بزرگ


61. مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شرف و امنیت هستند . حکیم ارد بزرگ


62. پشتکار ، گوهر مردان و زنان فرهمند است . حکیم ارد بزرگ


63. فداکاری زنان ، بسیار با ارزشتر از دلیری در مردان است . حکیم ارد بزرگ


64. بزرگی ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . حکیم ارد بزرگ


65. آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند ، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند .  حکیم ارد بزرگ


66. نخستین گام بهره کشان کشورها ، در آغاز نابودی بزرگان آنهاست و سپس تاراج دارایی شان .  حکیم ارد بزرگ


67. در تباری که کهنسالی نیست ، آرامش به سختی پیدا می شود .  حکیم ارد بزرگ


68. شناخت ما از کرانه دریای هستی بزرگان ، تنها به اندازه میدان اندیشه ماست .  حکیم ارد بزرگ


69. پیران جهان دیده ، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند . حکیم ارد بزرگ


70. کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه جوانان باشند ، نه بازیگران زندگی آنان .  حکیم ارد بزرگ


71. دودمانی که بزرگانش خوار شده اند ، پیکره بی جانیست که خوراک پلیدان می شود .  حکیم ارد بزرگ


72. تنهایی ، برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است .  حکیم ارد بزرگ


73. آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . حکیم ارد بزرگ
بهترین سخن , جملات ناب , جملات زیبا بزرگان , گفته های بزرگان , سخنان به یاد ماندنی , جملات حکیمانه زیبا , جملات زیبا از بزرگان جهان , سخن حکیمانه, Great Orod


Great Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod

12- فرگرد زندگی1. زندگی ، از بودن آغاز و تا شدن ، پی گرفته می شود . حکیم ارد بزرگ


2. آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود . حکیم ارد بزرگ


3. بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند . حکیم ارد بزرگ


4. آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیستند . حکیم ارد بزرگ


5. بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ

 
6. جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد .  حکیم ارد بزرگ


7. کسانی که زندگی خویش را ، در جنگ با نزدیکان می بینند بیمارند ، همراهی چنین آدمیانی درست نیست .  حکیم ارد بزرگ


8. نا امیدی و افسردگی ، تنها بن بست زندگیست .  حکیم ارد بزرگ


9. برای ربودن دل آدمیان ، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست .  حکیم ارد بزرگ


10. آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند .  حکیم ارد بزرگ


11. پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد .  حکیم ارد بزرگ


12. آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند .  حکیم ارد بزرگ


13. پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .  حکیم ارد بزرگ


14. بدان ، همواره آنکه برای رسیدن به تو ، از همه چیزش می گذرد ، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .  حکیم ارد بزرگ

سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ, فیلسوف ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ15. خودخواه تنهاست ، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد .  حکیم ارد بزرگ


16. در پی پاسخ زود هنگام ، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم .  حکیم ارد بزرگ


17. ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .  حکیم ارد بزرگ


18. اگر در بند زندگی روزمره تان باشید ، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید .  حکیم ارد بزرگ


19. مهرورزی و ستایشگری ، درمان بسیاری از دردهای آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ


20. پیران جهان دیده ، نابودی زندگی آدمیانی که ریشه پولشان ناپاک است را بارها و بارها دیده اند .  حکیم ارد بزرگ


21. در زندگی زناشویی ، همواره از خاندان همسرمان ، به نیکی یاد کنیم . حکیم ارد بزرگ


22. زندگی ، میدان ادامه راه نادرست نیست ، هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم ، باید به سرچشمه پاکی روان خویش باز گردیم . حکیم ارد بزرگ


23. دوستان فراوان برای یک جوان ، نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است . حکیم ارد بزرگ


24. اگر آغاز زندگی ات ، با شادی و روز همراه بود ، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز ، که پگاه خوشبختی نزدیک است . حکیم ارد بزرگ


25. نوا زنده است یا مرده ؟ رنگ ها بخشی از پیکره ایی زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چگونه؟ ، اگر به این پرسش ها خوب بنگریم ، خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند ، ما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند ، ما را آرامش دهد و یا به خشم آورد ، پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان با ما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی هستند . حکیم ارد بزرگ


26. در زندگی نادان ، سرانجام یک گره ، هزاران گره باز نشدنی است .  حکیم ارد بزرگ


27. تاریکی در زندگی ، ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .  حکیم ارد بزرگ


28. سرایش یک بند درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .  حکیم ارد بزرگ


29. آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ایی ماندگار در اندیشه ما دارند .  حکیم ارد بزرگ


30. آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .  حکیم ارد بزرگ


31. در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است .  حکیم ارد بزرگ


32. کینه را از خود دور کن ، چرا که خرمن مهر و پاکی ات را به آتش می کشد .  حکیم ارد بزرگ


33. در پایان کوچه های بن بست زندگی ، بارها و بارها نادان ها را دیدار خواهی کرد .  حکیم ارد بزرگ


34. اگر شور زندگی و امید را ، در روان یاران افسرده خویش بارور کنیم ، تنهایی هیچگاه به سراغ مان نخواهد آمد .  حکیم ارد بزرگ


35. تندرستی ، پاداش نیک زیستی است .  حکیم ارد بزرگ


36. تندرستی ، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی .  حکیم ارد بزرگ


37. همسران ، باید یکدیگر را همواره ستایش کنند .  حکیم ارد بزرگ


38. کوشش برای تندرستی همگانی ، یکی از مهمترین کارهای دیوانسالاران است .  حکیم ارد بزرگ


39. تندرستی ، پیش نیاز هر آرمان باشکوهی است .  حکیم ارد بزرگ


40. برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را ، به حال خود رها مکن .  حکیم ارد بزرگ


41. پاسداشت مهر پدر و مادر ، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست .  حکیم ارد بزرگ


42. خوشبخت کسی است ، که در برابر درون خویش ، شرمنده نباشد .  حکیم ارد بزرگ


43. خردمند از آن رو خوشبخت است ، که می داند خوشبختی ، در راستی و پاکی است .  حکیم ارد بزرگ


44. یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، کار بیشتر برای مردم است .  حکیم ارد بزرگ


45. زندگی رنج و درد نیست ، هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی .  حکیم ارد بزرگ


46. آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است .  حکیم ارد بزرگ


47. مردم با فداکاری ، خوشبختی را به یکدیگر هدیه می دهند .  حکیم ارد بزرگ


48. برای مهر ورزیدن در زندگی ، به دنبال بهترین زمان مباش ، خود باش و روانت را جاری کن .  حکیم ارد بزرگ


49. زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


50. زندگی خوب ، تنها در دلشادی ما نیست ، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان ، زندگیمان را لذت بخش می کند .  حکیم ارد بزرگ


51. کتابها ، نفس می کشند و زنده اند .  حکیم ارد بزرگ


52. ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن .  حکیم ارد بزرگ


53. زایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست .  حکیم ارد بزرگ


54. همراهان و هم آوایان ، مهر و زیبایی زندگی هستند .  حکیم ارد بزرگ


55. نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .  حکیم ارد بزرگ


56. کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .  حکیم ارد بزرگ


57. هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .  حکیم ارد بزرگ


58. آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .  حکیم ارد بزرگ


59. با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید . حکیم ارد بزرگ


60. هر سخنی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید ، آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما ، توان نگهداری آن را نداشته اید ، چه برسد به شنونده .  حکیم ارد بزرگ


61. اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند .  حکیم ارد بزرگ


62. نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند .  حکیم ارد بزرگ


63. بخشنده از دست نمی دهد ، او همواره بدست می آورد .  حکیم ارد بزرگ


64. باران ، مهر آسمان است ، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ایی که می بارند ، برای شادی همگان .  حکیم ارد بزرگ


65. اگر آدمیان می دانستند ، بخشندگی چه داشته بزرگیست ، هیچگاه از آن دوری نمی کردند .  حکیم ارد بزرگ


66. بخشندگان ، فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردم اند .  حکیم ارد بزرگ


67. مردم ، همواره گوش به ندای بخشندگان دارند .  حکیم ارد بزرگ


68. برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری .  حکیم ارد بزرگ


69. گواراترین چشمه زندگی را ، در بخشندگی و از خود گذشتگی جستجو کن .  حکیم ارد بزرگ


70. بخشش ، اندازه فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .  حکیم ارد بزرگ


71. برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .  حکیم ارد بزرگ


72. به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته ، شیرینی ببخشاییم .  حکیم ارد بزرگ


73. زندگی را برای هم ، هر روز ، شیرینتر از پیش سازیم .  حکیم ارد بزرگ


74. بخشایش ، پایکوبی مهر است ، در روان آدمی  .  حکیم ارد بزرگ


75. بخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که تخم امید را در دل نا امیدان میکارند .  حکیم ارد بزرگ


76. پیوند ، از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد ، پس باید هر پیوند پاکی را ، شاد باش گفت .  حکیم ارد بزرگ


77. پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .  حکیم ارد بزرگ


78. تنها آرامشگاه همسران ، خانه آنهاست .  حکیم ارد بزرگ


79. بریدن پیوندی پاک ، فرو ریزی دهشتناکی است .  حکیم ارد بزرگ


80. پیوند ما تنها با زندگان نیست ، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم .  حکیم ارد بزرگ


81. در دل هر بنایی ، کرشمه یاری دیده می شود ، اگر دلنوازی نباشد ، خشتی بر خشت نمی نشیند .  حکیم ارد بزرگ


82. نخستین کسانی که در آتش دوستی پسران و دختران نوجوان می سوزند ، خاندان آنهاست .  حکیم ارد بزرگ


83. در وفاداری مردی که پیش از خواستگاری ، به دنبال درنوردیدن توست ، شک کن .  حکیم ارد بزرگ


84. کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست .  حکیم ارد بزرگ


85. سخت نمودن پیمان زناشویی ، به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست .  حکیم ارد بزرگ


86. پیمانهای زناشویی ، با جشن های بزرگ و ولخرجی های دروغین ، پایدار نمی گردد .  حکیم ارد بزرگ


87. پیمان زناشویی آسان ، ارزشمند است .  حکیم ارد بزرگ


88. گل زرد رنگ همیشه بهار ، سرشار از مهر است ، می توان با دادن شاخه ایی از آن ، پیمان زناشویی بست .  حکیم ارد بزرگ


89. کوشش کنید همسرتان را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد .  حکیم ارد بزرگ


90. به پسری ، مرد زندگی گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد .  حکیم ارد بزرگ


91. استوارترین پیمان ها آنهاییست که با اندیشه مان پذیرفته ایم .  حکیم ارد بزرگ


92. ارزش پیمان شکن ، به اندازه کفن هم نیست . حکیم ارد بزرگ


93. جفتت اگر پرید ، برای پریدن شتاب مکن .  حکیم ارد بزرگ


94. میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است ، که باید از آن گریخت .  حکیم ارد بزرگ


95. کسی که دلداده خود و سرنوشتش نیست ، هر کار هولناکی می تواند از او سر بزند .  حکیم ارد بزرگ


96. همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .  حکیم ارد بزرگ


97. گسستن دو همسر می تواند ، خاندانی را از هم بپاشد .  حکیم ارد بزرگ


98. مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید .  حکیم ارد بزرگ


99. همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم ، چرا که دیر یا زود پلشتی وجود آنها ، زندگیمان را نابود خواهد کرد .  حکیم ارد بزرگ


100. همسران ، همواره باید یکدیگر را ، لبریز از واژه های مهرآمیز نمایند .  حکیم ارد بزرگ


101. همسر خویش را ، به دیدار دوستان زن و مرد تنهای خویش نبریم .  حکیم ارد بزرگ


102. بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر جدا شده خویش ، مباش .  حکیم ارد بزرگ


103. پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم .  حکیم ارد بزرگ


104. شناخت درست زن و مرد از هم ، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است .  حکیم ارد بزرگ


105. در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به او هستیم ، پس تنهایی وجود ندارد .  حکیم ارد بزرگ


106. با سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم .  حکیم ارد بزرگ


107. در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راهکار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید ، همان در را بشکنید .  حکیم ارد بزرگ


108. کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند .  حکیم ارد بزرگ


109. اگر شما به سختی ها پشت کنید ، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود ، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد .  حکیم ارد بزرگ


110. گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست ، راه سخت کوهستان را برگزینیم .  حکیم ارد بزرگ


111. راهی سوای نرمش و بازی با هستی نیست .  حکیم ارد بزرگ


112. آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود .  حکیم ارد بزرگ


113. آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود .  حکیم ارد بزرگ


114. برای آشتی ، بر هم پیشی گیریم .  حکیم ارد بزرگ


115. همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست ، مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .  حکیم ارد بزرگ


116. بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند .  حکیم ارد بزرگ


117. بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است .  حکیم ارد بزرگ


118. زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست .  حکیم ارد بزرگ


119. چهره و کردارمان می تواند ، نمای بخت مان نیز باشد .  حکیم ارد بزرگ


120. بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است ، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت .  حکیم ارد بزرگ


121. بزرگداشت ، جشن مهر است .  حکیم ارد بزرگ


122. بزرگداشت ، توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند .  حکیم ارد بزرگ


123. استخوان بندی شهرها ، در دیوار است و بزرگداشت .  حکیم ارد بزرگ


124. بزرگداشت آدمیان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


125. بزرگداشت کسانی دیدنیست ، که از دیدگان مردم بسیار دور هستند .  حکیم ارد بزرگ


126. بزرگداشت ، در هر کجا می تواند باشد از خانه تا کارخانه ، از دبستان تا دانشگاه و از روستا تا شهر .  حکیم ارد بزرگ


127. پدر و مادر خویش را ، بی دریغ ستایش کنیم و آنها را غرق بوسه سازیم .  حکیم ارد بزرگ


128. نظام آموزشی که در آن تشویق جایی ندارد بیمار و بی ارزش است .  حکیم ارد بزرگ


129. ستایشگری و تشویق هنر است ، هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم ، دلپسند نمود .  حکیم ارد بزرگ


130. همسایگان خوب ، بهترین پشتیبانان ما هستند .  حکیم ارد بزرگ


131. مهر خویش را ، از همسایگان دریغ نکنیم .  حکیم ارد بزرگ


132. در زندگی همسایگان ، تجسس نکنیم .  حکیم ارد بزرگ


133. ستایشگر همسایگان خوب خویش باشیم .  حکیم ارد بزرگ


134. بهترین همسایگان ما ، آنانی هستند ، که همواره لبخندی بر لب دارند .  حکیم ارد بزرگ


135. همراه و غمخوار همسایگان خویش باشید ، اما نه آن اندازه که دیوار ادب فرو ریزد .  حکیم ارد بزرگ


136. همسایه خوب ، ستودنیست چرا که مایه امنیت و آرامش است .  حکیم ارد بزرگ


137. مجالس و گردهمایی های خویش را در جایی برگزار کنیم که آزار همسایگان را در پی نداشته باشد .  حکیم ارد بزرگ


138. جشن های خویش را ، با دعوت همسایگان ، باشکوهتر برگزار کنیم .  حکیم ارد بزرگ


139. در زندگی همواره سپاسگزار نیکی ها و خوبی های دیگران باشیم .  حکیم ارد بزرگ


140.  پسری که در پی ازدواج است ، خود را درگیر دوستی های خیابانی نمی کند .  حکیم ارد بزرگ


141. زاد روز بستگان و دوستان خویش را از یاد نبرید ، دلشان را با درودی شاد و امیدوار سازید ، تا زندگی شان درازتر گردد .  حکیم ارد بزرگ


142. دخترها نیز می توانند خواستگاری کنند .  حکیم ارد بزرگ


143. صدها بار دخترها برایم نوشته اند که جوانی شان به پایان رسید اما خواستگاری برایشان نیامد ! به آنها می گویم : حال که خواستگار نمی آید ، شما به خواستگاری مرد شایسته زندگی خود بروید .  حکیم ارد بزرگ


144. رسیدن به یک زندگی زناشویی خوب ، با ارزش است و مهم نیست که خواستگار ، دختر باشد و یا پسر ...  حکیم ارد بزرگ


145. هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .  حکیم ارد بزرگ


146. فرزند بدکار ، آتش زندگی پدر و مادر است .  حکیم ارد بزرگ


147. این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ


148. تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند .  حکیم ارد بزرگ


149. مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .  حکیم ارد بزرگ


150. پرستاری از مادر و پدر ، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است .  حکیم ارد بزرگ


151. در چشم باد ، نغمه های دل انگیز مادر ، در گوش کودک بازیگوش ، شناور است .  حکیم ارد بزرگ


152. برای مادر ، واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت .  حکیم ارد بزرگ


153. فرزندان نیک خو ، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش ، بر هم پیشی می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


154. پاکترین نگاه مهرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جستجو کن .  حکیم ارد بزرگ


155. نام فرزندان مان را درست بیان کنیم و از دیگران نیز بخواهیم اینگونه باشند .  حکیم ارد بزرگ


156. از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم .  حکیم ارد بزرگ


157. پدران و مادران فرهمند ، فدایی آرزوهای فرزندان خویش می شوند .  حکیم ارد بزرگ


158. پدران و مادرانی که در پی نابودی زندگی زناشویی فرزند خویش هستند ، بزهکارند .  حکیم ارد بزرگ


159. پدران و مادرانی که فرزندان خود را در کوچه و خیابان رها می کنند ، بزهکار و شایسته سرزنش هستند . حکیم ارد بزرگ


160. مهمترین کار پدر و مادر ، پس از آغاز زندگی زناشویی فرزند ، این است که زندگی مشترک آنها ادامه یابد .  حکیم ارد بزرگ


161. مادران باید دختران نوجوان خویش را با داستان ها و خاطرات کوتاه و پند آموز نسبت به خطرات پیش رویشان ، آگاه نمایند ، پیش از آنکه دوستانشان ، با داستانهای شیرین دلبرانه ، آنها را به ناکجاآباد بکشانند . حکیم ارد بزرگ


162. ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم . حکیم ارد بزرگ


163. هرگز به کودکانتان نگویید ، پیشه آینده اش چه باشد ، همواره به او ادب و ستایش دیگران را آموزش دهید ، چون با داشتن این ویژگیها ، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد ، هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگی بخشد .  حکیم ارد بزرگ


164. کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، فر و بزرگی خویش را از دست داده است .  حکیم ارد بزرگ


165. کودکی که گناه خویش را ، بدون پرسش ما به گردن می گیرد ، نخستین گام های پیروزمندی را برداشته است .  حکیم ارد بزرگ


166. کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند .  حکیم ارد بزرگ


167. کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود .  حکیم ارد بزرگ


168. بهترین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است .  حکیم ارد بزرگ


169. کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد .  حکیم ارد بزرگ


170. میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .  حکیم ارد بزرگ


171. پدران و مادران شایسته ، میان فرزندان خویش ، فرق نمی گذارند .  حکیم ارد بزرگ


172. پدران و مادران شایسته ، سنگ صبور فرزندان خویش هستند .  حکیم ارد بزرگ


173. کوشش کنیم ، زندگی زناشویی آشنایان و بستگانمان ، از هم گسیخته نشود .  حکیم ارد بزرگ


174. زندگی مردان و زنانی که به تنهایی میهمانی می روند ، آسیب پذیر است .  حکیم ارد بزرگ


175. فرزند بی ادب ، هر روز برای پدر و مادر ، نکبت و زشتی هدیه می آورد .  حکیم ارد بزرگ


176. کاری نکنید که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود ، سوءظن محکمترین بناهای زندگی زناشویی را نیز ، از هم پاشیده است .  حکیم ارد بزرگ


177. مادران و پدران بدانند ، خیابان آموزشگاه کودکان نیست .  حکیم ارد بزرگ


178. بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است .  حکیم ارد بزرگ


179. بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند .  حکیم ارد بزرگ


180. پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند ، توانایی آموزش آنها را از دست می دهند .  حکیم ارد بزرگ


181. چه خوب و بجاست که هر خانواده ، بین دو تا سه فرزند داشته باشد .  حکیم ارد بزرگ


182. جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است .  حکیم ارد بزرگ


183. بدترین فرزندان آنانی هستند که به هر دلیل ، پدر و مادر ناتوان خویش را رها نموده اند .  حکیم ارد بزرگ


184. دوست و همراه نزدیک فرزندان خویش باشیم ، تا آنها گرفتار گردباد دوستان ناباب نشوند .  حکیم ارد بزرگ


185. یکی از مهمترین وظایف پدران و مادران این است که بدون خجالت و پرده پوشی ، بسیار شفاف و روشن درباره مسایل جنسی و سوء استفاده های احتمالی دیگران به فرزندان خویش آگاهی های لازم  را بدهند .  حکیم ارد بزرگکلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod