حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیمانه

پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387

جبران خلیل جبران : چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ، زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید (راه شمایید و رهروان شما ) .

حکیم ارد بزرگ : آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم.

کریستین : برای ازدواج کردن، بیش از جنگ رفتن، شجاعت لازم است.

حکیم بزرگمهر : چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد

فریدریش نیچه :جهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد.

آلن لاکین : برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

حکیم ارد بزرگ : برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .

هنری ترو : از این نکته مشوق تر نمی توان که بشر دارای دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با یک مجاهدت آزادی زندگی خود را اعتلا دهد اگر کسی در جهت رویا و تخیل های خویش راه برود و کوشش کند و آن زندگانی ای را که در عالم خیال برای خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقیتی که در لحظه های عادی غیر منتظره است مواجه خواهد شد.

حکیم ارد بزرگ : برای آنکه فربه شوی ، نخست با خود یکی شو .

حکیم بزرگمهر : باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم ، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست .

جبران خلیل جبران : انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد .

حکیم اُرد بزرگ : اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.

پلورک :هرگز نباید چیزی را که نمی توانید بهتر از آن را جایگزینش سازید از بین ببرید .

پی یرژانه : اگر عینک عادت ندارید عینک تجربه را به چشم بزنید و اگر عینک عادت دارید روی آن باز هم عینک تجربه را به چشم بزنید .

یانگ : آدمی برای شک کردن آفریده نشده ، برای پرسیدن آفریده شده .

حکیم ارد بزرگ : اگر آماده نباشیم بهترین بخت ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست کمتر به پیروزی خواهد رسید ، آمادگی یعنی بروز بودن داشته ها و دانش بیشتر در هر پیشه و کاری .

فوربس : کسی به حساب می آید که دیگران را به حساب بیاورد.

حکیم ارد بزرگ : اگر دربند اکنونتان باشید نمی توانید گامی بسوی پیروزی بردارد .

فریدریش نیچه :با رنج عمیق درون ، آدمی از دیگران جدا می شود و والا می گردد.

فن لوبرتیس : وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم ، به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند .

حکیم ارد بزرگ : اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .

حکیم بزرگمهر : به بسیار گفتن آبروی خود مبر .

فردریک رایش اول : امر سیاست در ایجاد فرصت نیست , بلکه از فرصت اسفاده کردن است

فریدریش نیچه :آسودگی مادر هر روانشناسی است. آنگاه آیا هر روانشناسی تباهی است؟

حکیم ارد بزرگ : اگر دیگران را با زیباترین منشها بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم .

فرانسوا کوپه : گریه در روزهای مصیبت ، چون باران در صحرای سوزان سبب ادامه زندگی می گردد .

نادر شاه افشار : سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام .

فریدریش نیچه :باور چیست ؟ از کجا سرچشمه می گیرد ؟ هر باور چیزی را حقیقی انگاشتن است.

حکیم ارد بزرگ : اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .

بیل وگان : هیچ مریضی ، مریضتر از کسی نیست که روز تعطیلش بیمار شده باشد .

جبران خلیل جبران : اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .

بروکتر : آتشی که جسم و جان را می سوزاند غالباً به دست خودمان روشن شده است .

حکیم ارد بزرگ : ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است.

باب بارکر : بدگمان کسی است که خیال می کند تمام مردم دنیا به بدی او هستند .

فریدریش نیچه :باید در محدوده ی امکانات زمینی بیافرینیم، و در آفرینش به زمین وفادار بمانیم .

سر والتر اسکات : کسی که شجاعت ندارد ، در او حقیقت نیز موجود نیست و کسی هم که حقیقت ندارد ، صاحب فضیلتی نیست.

جبران خلیل جبران : طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از بین برد ؟

حکیم ارد بزرگ : اگر دست سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

حکیم بزرگمهر : بیزاری بجوی از کسی که دریغش می آید که کسی از نیکی و یاری کس دیگر بهره یابد ، نه دانشور است و نه می خواهد که از دانش دیگران سود جوید .

توماس مان : سعادت آن نیست که انسان خود به خود دوست داشته باشد ، بلکه عبارت از این است که غرور آمیخته با نفرتی اقناع شود . سعادت رسیدن به لحظاتی است که انسان دوست می دارد در کنار کسی که دوست می دارد بسر برد .

حکیم ارد بزرگ : دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند.

فردریش نیچه :باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

ترنس : هنگامیکه امید در کسی بمیرد کینه و انتقام در او زنده می گردد ، هرقدر امید کمتر باشد ، عشق بزرگتر است .

حکیم ارد بزرگ : اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .

توماس فاول باکستون : هر چه بیشتر عمر می کنم بیشتر اطمینان پیدا می کنم که تفاوت عمده انسانها ، تفاوتبین انسان ضعیف و قوی ، بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا اراده استوار و خلل نا پذیر آنهاست . به این معنی که انسان قدرتمند هنگامی که هدفی را برای خود مشخص می کند دو راه بیشتر پیش رو ندارد : یا مرگ یا پیروزی.

فردریش نیچه :باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد.

جک لندن: هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!

حکیم ارد بزرگ : اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .

جبران خلیل جبران : چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری .سخنان بزرگان . سخنان حکیمانه . سخن بزرگان . سخنان زیبا . سخنان حکیمانه . جملات حکیمانه . سخن حکیمانه . حکیمانه . سخن زیبا . جملات زیبای فیلسوفان بزرگ . جملات بسیار ارزنده و آموزنده از بزرگان دنیا . سخان زیبا . جملات زیبا از بزرگان . جملات ناب درمورد سخن چینی . سخنان خکیمانه . جمله بزرگا . جمله حکیمانه . کتاب سرخ  . سخنان حکیمانه کوتاه . سخنانه حکیمانه . جملات دیوار مهربانی . سخنان بزرگمهر حکیم . سخنان ناب و حکیمانه . جملات زیبا در باره آب . بهترین سخنان . جملات ناب در ارزش مادر . سخن . sokhanan ziba  . سخنان زیبا ازبزرگان . جملات بزرگان زیبا . سخنانبزگان . جمله زیبا درباره آب . جملاتی ناب برای شروع سخنرانی . جملات در مورد آب . سخنان زبیا . سخن حکیمانه با عکس . سخنان بزرگان همراه با عکس . سخنان بزرگان در مورد زبان پارسی حکیمانه . جمله های ناب در اغاز سخن . جملات ناب عاشقانه حکیمانه . جملات زیبا . جمله های حکیمانه کوتاه . عکس نوشته درباره سخنان حکیمانه . جملات حکیمانه

نظرات (75)
خیلی عالی ومفید وتأمل برانگیز بودن
پاسخ:
متشکرم
خیلی زیبا بود
عالی بود
Khub bud vali hame zanha mesle ham nistan
سلام
زن یک موجود ظریفی است وتنهابا احساسش می تواند زندگی کند واحساس زنانه هیچ وقت دروغ نمیگه
خیلی جالب بود (احمد از شوش دانیال )
خیلی خوب بود دستتون درد نکنه
کل جملات قشنگ بود دستتون درد نکنه
بسیار عالى و خواندنى بود Thanks
سلام خسته نباشی
به طور کامل قبول دارم
ولی یه چیزی که مردای ما دارن زن میشن زنا مرد.
خیلی خوبه که جایگاه خودمونو بدونیم
عالی بود
جالب بودمنون مر30
با سلام خیلی عالی بود
چقدر زیبا .
lمطالبتون قشنگ بود مرسی دست مریزاد
آخر نفهمیدم زن و شوهرها باید به پای هم پیر شوند یا از دست هم......
دستتون دردنکنه واقعیات روبیان کردید
بسیار عالی است
همه جملات بالا و نظرات درست است و هر کدام در شرایطی درستند و من دختر و زن را مثل گل دیدم که اگر راه نگهداری و برخورد با آن را ندانی تبدیل به یک بلای غیر قابل حل خواهد شد و اگر بدانی در می یابی که خداوند چه ظرافتی در خلقت او به کار برده است(هیچ وقت با یک زن مثل یک مرد برخورد نکنیم و انتظاری به مانند مرد از او نداشته باشیم)
جالب بود ممنون
چیزهای خوبی یاد گرفتم.خیلی عالی بود.اگه کسی دوست داشت میتونه سخنان روزبرام بفرسته.خوشحال میشم
عالی بوووووود متشکرم.
عالی بود یه سری به ما هم بزن برای تبادل لینک اگه خواستی:
نام:
پاتوق هنر مندان
یا
هنر سرا
آدرس:
http://honarsara2012.blogfa.com/
یا هو ای دی:
s_m_h_bagheri@yahoo.com
عالی بود
جالب بود .
واقعا عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
حسین هستم از نهاون
very good
سخنان عالی بود خصوصا جمله آخر
بسیار عالی بود
خیلی جالب و خواندی بود ممنون
salam kheyli ali bodan vaghean ghashang o ziba bod .merci
عالی هست زنان پدری از ما مرد ها در میارن که نگو .زن بلاست اما خدا هیچ خانه ای را بی بلا نزاره
بابا دمت گرم خداییش حال کردم
وقت کردی پیش ما هم بیا
زن و اژدها هر دو در خاک به جهان باک از این هر دو نا
واقعا زنها موجودات ظریفی اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآا
عالی بود ممنون
salam dametun garm vaghean ghshang budan vali zan bayad hamishe dar tars parvaresh yabad aslan mard kasi hast ke tan be ezdevaj nadahad be her hal mer30
خیلی خیلی خوب بود استفاده کردم
زن و شوهر باید بال هم باشند نه وبال هم
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام
خیلی جالب بود
دستتون درد نکنه
یک زن باید بداند اگر موها ناخن ها و مژه هایش را بلند تر می کند افکارش را هم باید به بالاترین حد خود برساند
بازم ممنون
کاش این جمله ارد بزرگ برای من اتفاق می افتاد :

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .

حیف که دیگه خیلی دیر شده واسه من
خیلی دیر...
واقعا لذت بردم خیلی خیلی خیلی قشنگ بودن به خصوص جملات جبران خلیل جبران
جالب بود لذت بردم
سلام جالب بود.http://karimi313110.blogfa.com
کسی که زبانش را حفظ کند خدا عیب او را می پوشاند. (امام علی «ع»)

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا (ضرب المثل شرقی)

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. (ضرب المثل آلمانی)

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیائی)

قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد. (امام علی «ع»)

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. (شکسپیر)
خوب بود ممنون
خیلی خوب وآموزنده هستند
( تعداد کل: 75 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد