X
تبلیغات
رایتل

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش نخست

سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390
http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpg
سرپرست وراج ، شایسته پیشوایی نیست . حکیم ارد بزرگهر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته

 

همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها . بوبنتنم را با شمشیر پاره پاره کن ، اما دلم را میازار . حکیم ارد بزرگبا تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون
برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک

 

کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند . حکیم ارد بزرگزمانی‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر

 

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیودشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد .  حکیم ارد بزرگمشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا

 

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست .  حکیم ارد بزرگاز اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. کنفسیوس

 

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر


 
آرزوهای اُرُد ، با شکوه سرزمین مادری اش ایران ، به پایان می رسد .  حکیم ارد بزرگآرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه

 

فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبنخویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم .  حکیم ارد بزرگسعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان

 

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت

 

محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است .  حکیم ارد بزرگکوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک . ژوزف رو

 

براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند ، زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند . ژان یل توله


 
فزون خواهی ، برای داشته های ما زیانبار است .  حکیم ارد بزرگهرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند . گوته

 

تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است .  حکیم ارد بزرگهیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است . هلندی

 

آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوته
 با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم .  حکیم ارد بزرگ   با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش . نیچه

 

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینز اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  حکیم ارد بزرگبرای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم . سیسرون
حکیم ارد بزرگ + hakim orod bozorg + بزرگترین فیلسوف جهان + بزرگترین فلاسفه جهان + شیروان + اندیشمند + متفکر + اردبزرگ + ارد بزرگ + orod + orod bozorg + filsof irani + فیلسوف ایرانی + چهره های ماندگار + فلسفه + نابغه فلسفه + اسطوره فلسفه ایران زمین + مجتبی شرکا + mojtaba shoraka + مجتبی شرکاء ، حکیم اردبزرگ
آدم های آرمانگرا، نیکروز هستند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای آرمانگرا ، هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند ، همان دم رهایش می کنند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای فرهمند و خودباور ، بدنبال کف زدن دیگران نیستند ، آنها به شکوه و ارزش کار خود ، باور دارند. حکیم ارد بزرگ 

آدمهای ماندگار ، تنها به آرمان می اندیشند. حکیم ارد بزرگ 
 
آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن ، آرزو و باورهای درونی خویش را ببیند. حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، مهمترین ابزار پیشرفت همه جانبه یک سرزمین است. حکیم ارد بزرگ

فرزندان خویش را ، با آموزش اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ اشتباه را ، بی مهابا کنار بگذاریم ، با ماست مالی آن ، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. حکیم ارد بزرگ 

محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است. حکیم ارد بزرگ

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد ، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم. حکیم ارد بزرگ

هنجار و قانون روان آدمی ، دوستی و مهر است ، شگفت آنکه عده ایی برای بدست آوردن این مهر ، همواره در ستیز هستند. حکیم ارد بزرگ

هنجارها و قوانین هر کشوری ، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن. حکیم ارد بزرگ

هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن توست. حکیم ارد بزرگ

ارد ، دوست هیچ شکارچی نیست. حکیم ارد بزرگ

از آدمیانی که آب و زمین و هوا را نابود می کنند ، مهر مجویید ، دولت ها باید با قوانین و هنجارهای درست ، پیشدار چنین رفتارهایی از سوی آدم های لاابالی شوند. حکیم ارد بزرگ

اگر دل گیتی را بگشاییم ، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد ، پس کردار ما ، چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود. حکیم ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد. حکیم ارد بزرگ

آرمان آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب ، برای ساختن ایده هاست. حکیم ارد بزرگ

آرمان را نباید فراموش ساخت ، اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید. حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ, سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , ارد بزرگ, محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, سخنان بزرگان , سخنان حکیمانه , جملات حکیم ارد بزرگ, عکس حکیم ارد بزرگ

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد. توماس ادیسون آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد .  حکیم ارد بزرگهر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید . بیل گیتس

 

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفسیوس مردمداری ، بهترین خوی دولتمردان نیک است . حکیم ارد بزرگموفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزو
 


برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. دالای لاما نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند .  حکیم ارد بزرگبا داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید . گوته
حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندی براستی دلدادگی نامیراست . حکیم ارد بزرگعلت اینکه زنبورها این قدر وزوز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند . ژرژسیون

 

مفیدترین وسیله یک دفتر کار، سبد دورریختنی‌هاست . ماکلولم فوربس میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .  حکیم ارد بزرگبهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت

 

از گفتن نمی‌دانم نهراس . مارک مک کورمیک نزدیک شدن به آدمهای بی خرد ، تاوانی دهشتناک دارد .  حکیم ارد بزرگخرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند

 

گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده است . کنکورآدمهای فرهمند ، به نیرو و توان خویش باور دارند .  حکیم ارد بزرگبله ، در هر چهار یا پانصد سال یکبار ، وحشیگری برای جامعه بشری از جمله واجبات است ، در غیر این صورت دنیا از فرط تمدن خواهد ترکید . کنکور

 

حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود . میلتون

 

ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست . حکیم اورد بزرگتنها با اشخاص موافق معاشرت کنیم,چرا که کسی به مخالف احتیاج ندارد. میوست


حکیم ارد بزرگ, سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , ارد بزرگ, محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, سخنان بزرگان , سخنان حکیمانه , جملات حکیم ارد بزرگ, عکس حکیم ارد بزرگ


واژه شکارچی ، نه تنها زیبا نیست که شرم آور و بسیار زشت است. حکیم ارد بزرگ

همان گونه که با آدمیان مهربان هستیم ، به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم. حکیم ارد بزرگ

امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد ، نمی رود. حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ

اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد. حکیم ارد بزرگ

تندرستی، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی. حکیم ارد بزرگ

تنها آرامشگاه همسران ، خانه آنهاست. حکیم ارد بزرگ
 
تنها زبان همسران شایسته ، مهر و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

آدم های شاد، جوان می مانند. حکیم ارد بزرگ

آدم های شاد، در کمین جشن و بزم نیستند، آنها خود شادی آفرینند. حکیم ارد بزرگ

آیا می توانید یک کشور پیشرفته غمگین، نشانم دهید؟ نه، کشورهای پیشرفته و نیرومند، مردمی شاد دارند. حکیم ارد بزرگ

با جشن ها، بویژه نوروز هر سال ، دوباره زاده می شویم. حکیم ارد بزرگ

تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند. حکیم ارد بزرگ

جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است. حکیم ارد بزرگ

جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. حکیم ارد بزرگ

اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است. حکیم ارد بزرگ

آدم نیکخو ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد. حکیم ارد بزرگ

آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت. حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ, سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , ارد بزرگ, محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, سخنان بزرگان , سخنان حکیمانه , جملات حکیم ارد بزرگ, عکس حکیم ارد بزرگ
پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود . مادام داستال

نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد. حکیم ارد بزرگ

واژه ایی برای بیان میزان ارزش آب ، یافت نمی شود. حکیم ارد بزرگ

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. حکیم ارد بزرگ

برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را سرزنش کنیم. حکیم ارد بزرگ

درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. حکیم ارد بزرگ

رسانه های آزاد ، باید زبان و دهان مردم باشند ... حکیم ارد بزرگ

بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد. حکیم ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن. حکیم ارد بزرگ

زندگی ، بدون آزادی ، شرم آور است. حکیم ارد بزرگ

زندگی با آدمهای در بند و انکار شده ، سودی ندارد. حکیم ارد بزرگ

کسانی که آزادی را، وادادگی جنسی می نامند، بیمارند. حکیم ارد بزرگ

برخیز!...  راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند. حکیم ارد بزرگ

برنامه داشتن ، ویژگی آدمهای کارآمد است. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین کجروی ها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. حکیم ارد بزرگ

با روشنگری ، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود. حکیم ارد بزرگ

بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است. حکیم ارد بزرگ

بازده رنج و سختی خردمندان ، اندرزهای شیرین و پندآموز است. حکیم ارد بزرگ

بخش مهمی از ادب آدمی، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است. حکیم ارد بزرگ

برای رسیدن به گنج خرد ، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان - بخش بیستم
سخنان بزرگان - بخش نوزدهم
سخنان بزرگان - بخش هیجدهم
سخنان بزرگان - بخش هیفدهم
سخنان بزرگان - بخش شانزدهم
سخنان بزرگان - بخش پانزدهم
سخنان بزرگان - بخش چهاردهم
سخنان بزرگان - بخش سیزدهم
سخنان بزرگان - بخش دوازدهم
سخنان بزرگان - بخش یازدهم
سخنان بزرگان - بخش دهم
سخنان بزرگان - بخش نهم
سخنان بزرگان - بخش هشتم
سخنان بزرگان - بخش هفتم
سخنان بزرگان - بخش ششم
سخنان بزرگان - بخش پنجم
سخنان بزرگان - بخش چهارم
سخنان بزرگان - بخش سوم
سخنان بزرگان - بخش دوم
سخنان بزرگان - بخش یکم


واژه های مهم : سخنان بزرگان  . سخنان حکیمانه  . جملات بزرگان راجع به مادر . سخنان زیبا . متن تصویری . جملات کوتاه در مورد اب  . جملات حکیمانه کوتاه . عکس نوشته سخنان حکیمانه  . جملات عاشقانه در مورد آب . سخنان حکیمانه دانشمندان . سخن های حکیمانه . نوشته های زیبا در مورد آب . جمله های زیبا درباره آب . جملات زیبا و کوتاه از بزرگان . سخنان بزرگ . جملات چهره . سخنان زیبا . جملات کوتاه حکیمانه و زیبا . سخنان حکیمانه بزرگان . کلام بزرگان . استاتوس درباره آب روان . جملات آتشنشانی  . سخنهای حکمتانه . جملات کوتاه اما حکیمانه . جان کایزل کیست  . عکس نوشته حکیمانه . عکس نوشته های فلاسفه . جملات زیبا وصف اب . سخنان فیلسوفان یونان . بهترین سخن در مورد فرزند

نظرات (64)
با سلام دوستانم. مهم انسانیت است......اهل کجا بودنت مهم نیست احل و به جا بودنت مهمه......منطقه زندگیت مهم نیست منطق زندگیت مهمه
:بوس
با سلام این دوتا جمله زیبا از کیست جمله اول . در این دنیا هیچ بن بستی وجود ندارد یا راهی خواهی یافت یا راهی خواهس ساخت
جمله دوم . ادم خوشبخت کسی نیست که بهتریهنا را دارد خوشبخت کسی است که قدر انچه را که دارد بداند
فقط یک کلام دست همهی ایرانی های وطن دوست درد نکنه
:خند:هدیه:ه:
خواهشا این حرفا رو کتاب کنید ما میخریم
با سلام خیلی قشنگ بود سایت واقعا زیبابود درمورد اعراب سوسمار خور که لازم نیست اظهار نظر کنی اینا عقلشون هم این قدر بیشتر نیستند
ادم با شعور همه بندگان خداییم و همه عزیز و همه زمین مال خداست و همه سرزمین ها عزیز
سلام به هم ایرانی های گلم ، به نظر من هم این یارو عرب نبود یا یه وطن فروش بود یا که اگه عربه واقعا لازم نیست جوابشو بدید چون : جواب ابلهان خاموشی ست .. اونارو به خاطر جهالتشون همه دنیا می شناسن و مسخره می کنن .. تنها لذت زندگیشون شکم و زیر شکمه ! پس بی خیال خودمون رو عشقه .. درود بر همه ایرانی های افتخار آفرین
از تمدن گفته ایشان فکر می کند چند ساختمان بلند تمدن است یا امنیت که انگلیسی ها و یهودیای در این شیخ نشینها ایجاد کردن فرهنگ است . فرهنگ و تمدنی که توسط آمریکای جهان خوار و روباه پیر استعمار با همکاری یهودی ها بوجود آید همچو کف بر آب است و واقعا به در د خودتان می خورد . مبارکتان باشد هم این تمدن و هم نره سربازان آمریکائی و اسرائیلی که از شما نگهبانی می دهند و یکشنب شب ها هم نوازشتان می کنند
بابا این بدبخت یه چیز اضافی خورد شما اینقد جدی نگیرینش. از حرفاش بوی حسادت و بدبختی میومد. چه پر مدعا اومده به فاحشه خانه دبی میگه مهد تمدن دنیا. حالا خوبه خودشون میدونن هر چی عرب شهوت پرسته میره دبی واسه کثافت کاری. باور کنید اگه به احترام بزرگان دینمون که عرب بودن نبود . خواهر و مادر این عربای لجنو دستشون میدادیم. درود بر ایران ِدرود به هرچی ایرانیهِ درود به خلیج همیشه فارس.
شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه بصبح میرسد چون گورکن گمنامیست که دل به دفن دانایی بسته است شهریاران عرب قبل از انکه بخواهند ایران زمین رابا برخی تفکرات کلیشه ای و مطلقا بدون اصالت ووجاهت تاریخی خود مورد حمله قرار دهند از خود سوال کنند که چرا تاریخ نمیتواند سه ضعف اعراب زن شراب شمشیر را کتمان کند جای جای ایران خرد مهر عشق ارام متواضع سخن میگوید افسوس گوش برخی گویا برده ی زبان دیگران است
ایِنجانب ضمن احترام به هرنوع ایدولوژی برای کسانیکه تقریبا اندک تاریخ مملکت خودرا درمقابل تاریخ کهن وسرار افتخار ایران قرار میدهند و با اماراتی مقایسه میکنند که روزگاری اسناد خاکش بنام ایران زمین بود جدا متاسف و بسا متاثر هستم حتی تاریخ تاکنون بخود اجازه ی چنین قضاوتی نداده و باحترام وشکوه تاریخ کهن ایران مودب ایستاده چون میداند چنین تاریخی را نمیتواند که تکرار کند یقین بدان اگر قضاوت تحریف کنندگان تاریخ ایران بگوش فقط گاو بالدار جام مارلیک شهرم برسانم بیگمان از تعجب بجای نشخوار بخندد و بخندد زنده باد خاک ایران
مرسی عزیزممطالبتون خیلیییی قشنگ بود
درود بر همه پارسیان ایران زمین
دوستان خوبم این دوست ما که این حرفو زده عرب نیست فقط یه وطن فروشه. متاسفانه بد تراز همه اینه که از خلیج همیشه فارس به نام خلیج عربی به جهانیان یاد می کنند.اگه شک دارید به اخباراشون پیرامون خلیج فارس گوش کنید. این عربا اگه درست بشو بودند چه کسی بهتر از پیامبرا و امامان می تونستند هدایتشون کنند؟! زنده باد ایران زنده باد ایرانی زنده باد شهدای دریادل ایران....
عرب در بیابان ملخ میخورد/سگ اصفهان آب یخ میخورد اهای عرب ملخ خور دیگه ازین چیزا نخوری بیای اینجا نظر بدیا
سلام به همه ی إیرانیان عزیز و متمدن بیایید دست به دست هم دهیم به مهر و آباد کنیم میهنمان را و هوشیار باشیم و إز فتنه دوری کنیم متمدن بودن و بزرگی به گذشته نیست ؛گیرم پدر تو بود فاضل إز فضل پدر تو را چرا حاصل " ملاک برتری انسانهای مومن تقوا است
دوستان به یه چیز ما هیچ وقت توجه نمیکنیم این دوستمون اومد توهین کرد و رفت ولی شما ها که ایرانی هستین مثل من و وطن دوست جرا این همه حرف های رکیک زدین عرب یا غیره همه از بندگان خدا هستند خشک و تر رو باهم نسوزونید قبل هر سخن تفکر بسیار خوب است
khily jaleb bod
چگوارا آن قدر سختی کشیده که نتواند شاد بزید و کسی را شکی نیست که : هرکه بیدارتر پردرد تر
عرب سوسمارخور احمق دهنتو ببند
دوستان اینم شعر کاملتر شده که گفتم در کل فکر کنم کل این شعرو توی 15 دقیقه گفتم خیلی وقت ندارم اما همین که جواب توهین این احمقارو بدم و گوشه ای از همبستگی ملت علیه این اعراب زالو صفتو نشون بدم واسم کافیه. لطفا این شعرو اگر جایی در جواب اعراب نوشتید حق شاعر را محفوظ بدارید :D
عرب یعنی الاغ و استر و خرس
عرب یعنی سفیه و ناکس و چرک
عرب یعنی جهالت زنده گوری
عرب یعنی سوسمار گونی گونی
عرب یعنی ملخ و موریانه
بخور شیر شتر را موذیانه
عرب یعنی تبار جن و نسناس
بکن بال ملخ با عشق و وسواس
عرب یعنی شتر .صحرا . ساربانی
بخور ران ملخ خوب میتوانی
عرب یعنی جدیدا عشوه و فیس
بکن از پول نفت شلوار خود خیس
بخر بنز و تویوتا 10 تا 10 تا
بشین پشتش برو صحرا و صحرا
عرب از ادمیت دور دور است
به پهنای خلیج فـــــــــــــــــــــارس کور است
به پول مفت و نفت و یوق سامی
عرب پررو شود بسیار نامی
ولیکن ای عرب ای عقده بسیار
بریز اب دماغت را به دستار
که اینجا سرزمین پرشیا هست
که نادر رستم و اسفندیار هست
زنیم بر گردنت شمشیری قادر
ببندیم مقعدت با خاک و با گل
تبرزین داریم اینجا جنس نادر
زنیم فرق سرت ادرار قاطر
نفهم عنتر گوسفند ماده
الاغ بیشعور برگرد به جاده
تورا ادم نبیند هیچ پارسی
شنیدم که الاغی راستی راستی
محمد شعر زیبایی بگفته
و داند تو سفیه گویی که مفته
ولی ای ابله دور از تمدن
نفهمیدی چه ها بستم بهتون
شنیدستم که داری ارزویی
خلیج فارس را خواهی تو گویی
که نامش را کنی شط العرب تو
کنارش هی کنی رقص و طرب تو
ولی گویم به تو ای پیر کفتار
به تو اینجا دهیم یک اندکی غار
روی داخل زنی چمباتمه بسیار
بخوابی تا بهار سال آتی
فراموشت شود این عشق لاتی
شعر از محمد پدرخوانده
عرب یعنی الاغ و استر و خرس
عرب یعنی سفیه و ناکس و چرک
عرب یعنی جهالت زنده گوری
عرب یعنی سوسمار گونی گونی
عرب یعنی ملخ و موریانه
بخور شیر شتر را موذیانه
عرب یعنی تبار جن و نسناس
بکن بال ملخ با عشق و وسواس
عرب یعنی شتر .صحرا . ساربانی
بخور ران ملخ خوب میتوانی
عرب یعنی جدیدا عشوه و فیس
بکن از پول نفت شلوار خود خیس
بخر بنز و تویوتا 10 تا 10 تا
بشین پشتش برو صحرا و صحرا
عرب از ادمیت دور دور است
به پهنای خلیج فـــــــــــــــــــــارس کور است
به پول مفت و نفت و یوق سامی
عرب پررو شود بسیار نامی
ولیکن ای عرب ای عقده بسیار
بریز اب دماغت را به دستار
که اینجا سرزمین پرشیا هست
که نادر رستم و اسفندیار هست
زنیم بر گردنت شمشیری قادر
ببندیم مقعدت با خاک و با گل
تبرزین داریم اینجا جنس نادر
زنیم فرق سرت ادرار قاطر
نفهم عنتر گوسفند ماده
الاغ بیشعور برگرد به جاده
تورا ادم نبیند هیچ پارسی
شنیدم که الاغی راستی راستی
در عرض 5 دقیقه این شعرو گفتم وقت میذاشتم خیلی طولانی ترش میکردم البته بعدا طولانی و کاملشو میذارم واستون عزیزان فک کنم همینم واسه این عرب که زر زیاد زد بس باشه
واقعا خاک بر سر ما کنند که اعراب وحشی هم برای ما دم از تمدن میزنن ببین به کجا رسیدیم هرگز نخواب کوروش دارا زبان ندارد رستم در این هیاهو گرز گران ندارد بیدار شو ای اریایی که بر بیستون نوشتند اینجا خدا ندارد

سلام بر ایران
عربهای اماراتی و ملخکی خوب بخونید که سالهای پیش فردوسی بزرگ گفت زشیرشترخوردن و سوسمار عرب را بجایی رسیده است کار که تاج کیانی کند آرزو تفو برتوی چرخ گردون تفو.
حالا باید به اون عرب گفت بابا ما ملخک را ساختیم ما امارات را ساختیم ما میدونید برای چی برای اینکه بیایم اونجا و خواهرمادرتون رو بکنیم و برگردیم و شما هم اجازه دادید شما یه مشت عرب بادیه نشین بیش نیستید که به زور خودتون رو جزعی از انسانها بحساب می آورید و هر چی هم دارید از راهزنی دارید خوبه خودتون به خودتون رحم نمی کنید البته برو بچه های آریایی تبار ببخشند که اینطور مینوسم ولی با اینا باید مثل خودشون حرف زد
واقعا برای این عربای هیچی ندار متاسفم که هنوز تو کشورشون پابرهنه اینور و انور میرن انوقت دم از تمدن و تکنولوژی می زنن./
شما هم دستتون درد نکنه واقعا سایت عالیه
خیلی عالی بود
سلام
یک دنیا تشکر از جملات زیبایی که برای ما گذاشتید .
شاید اگه هزار سال دیگه هم بگذره دیگه هیچ کسی نتونه یه همچین سخنانی را در تاریخ بشریت بگوید . اگه این طور نبود سر در سازمان ملل را از جملات بزرگان ایران نمینوشتند . خب یه سری یا هم ندارند ٰ تا حالا ندیدند جمعی دور هم جمع بشند و جملات هم را تایید کنند . به نظر من تمام جملات این وب را به زبان های مختلف ترجمه کنیم تا دنیا بفهمه فرهنگ واقعی ٰ تمدن ایرانی چیست . شاید الان ضعف زیاد داشته باشیم اینم بخاطر قاطی شدن بعضیا با نسل اصیل آریایی ما هست . ای ایزد یکتا کمکمون کن اصالت خودمون را حفظ کنیم .
سلام
عالیه خیلی از مطالبتون استفاده کردم
بازم ممنون
ولشون کنین بابا خوبه خودشم میگه عربه دگ!ما وختی میخوایم به یکی فوش بدیم میگیم عرب!
عرب ینی احمق کودن تنبل کثـیفو آشغال خور وگرنه چرا خدا واسشون پیامبر فرستاد؟!
جالم از عربا بهم میخوره!
فارسی حرف نزن چون زبانی به این مقدسی نباید رو زبون لجن شماها بیاد...!
عربای آشغال.شماها هیچ چیزتون از خودتون نیست.یه مشت احمقین همتون.
فقط نام کوروش و داریوش کافیه تا تمام جهان به ایرانیان تعظیم کنند
سلام
وبلاگ خیلی خیلی پر محتوای دارین لطفا به
وبلاگ ما هم سری بزنید
در ضمن هی عربو بیا به وبلاگم تاریخ وطنم جوابتو میدی نیازی به هم صحبت شدمن با تو نفهم نیست چون عددی نیستی!~
www.persia7.mihanblog.com
خیلی خیلی وبلاگ قشنگ و متفاوتی بود . ایول

** بد گویی دشمن دلیل بر برتری توست **
خیلی زیبا بود اون دوستی که اینقدر فارسیش خوبه احتمالا" عرب نیست می خواد ما رو سرکار بزاره یا فقط مادرش عربه
اون روزی که عرب پساب شتر را بجای آب می خورد را یاد بیار.
ما همون ایرانی هستیم که۴۸ ساعته تمام کشورهای عربی را گرفتیم.
برای شما۱۲۴۰۰۰ نفر برای راهنمایی امد ولی خر چه داند قیمت نقل و نبات.
اخه ارب مارمولک خور تو چادر نشینو چه به فرهنگ .اخه بیچاره شما هرچی دارین از ایرانیا دارین. غیر اینکه ... استغفرل.. دیگه نبینم اظهار نظر کنیا.......... این دفه میگم آمریکاییا ......................کردنا
khayli mamnonam ....vaghean jaleb e.....mer30
زیباست زیباست چه کنیم مدعیان جاهل فراوانند
ba salam mamnooonam az matalebe khoobetoon...
( تعداد کل: 64 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد